FORVIRs begrebsbase

Link til Forvirs begrebsbase: https://forvir.iterm.dk For at se topontologien: vælg Diagram-knappen ud for 01 Fællesoffentlig topontologi

Spørgsmål og svar om den fællesoffentlige topontologi:

Hvad er en fællesoffentlig topontologi?
Topontologien indeholder en struktureret beskrivelse af en række generelle begreber, som er centrale for mange offentlige organisationer, institutioner mv. Ontologiens begreber er beskrevet vha. deres indbyrdes relationer og karakteristiske træk, som danner grundlaget for definitioner. Definitionerne fastlægger en bestemt betydning af et udtryk, som i visse tilfælde afviger fra en almensproglig opfattelse af det pågældende udtryk.

Hvem udarbejder topontologien?
Forum for Videnmodellering i Offentligt Regi (FORVIR) nedsætter efter behov arbejdsgrupper, der arbejder med udvikling af begreber, der med fordel kan udvikles fællesoffentlige definitioner for.

Hvem er topontologiens målgruppe?
Rundt omkring i Danmark sidder folk, som udfører begrebsarbejde eller har behov for begrebsafklaring. Det er typisk terminologer, forretningsarkitekter, it-arkitekter og jurister. For at det begrebsarbejde der udføres, skal kunne benyttes og forstås af andre, er der behov for en fælles referenceramme. Målet er, at topontologien skal være den fælles reference. For at kunne udvikle en hensigtsmæssig database eller et velfungerende it-system må man kende begrebsmodellen for det domæne, der ligger bag datamodellen. Viden om begreberne i et domæne findes i oplysninger om karakteristiske træk og begrebsrelationer, som kan være afspejlet i domænespecifikke ontologier. Hvis systemerne skal kunne udveksle data eller kommunikere med andre systemer, er det nødvendigt, at der er en overordnet, fælles semantisk forståelse. Forretningsarkitekter, som arbejder med fx projektmodeller og forretningsmodeller, har brug for et fælles sprog på tværs af organisationen. Tværoffentlige projekter og de enkelte myndigheder kan anvende topontologien, når de skal beskrive og analysere it-investeringer og samarbejde på tværs af myndighedsskel.

Hvad er topontologiens formål?
Formålet er at identificere fælles generelle begreber og skabe konsensus i FORVIR om disses definitioner. Der er et stigende behov for at få de stadig flere it-systemer i det offentlige til at fungere bedre og at få dem til at interagere bedre og lettere, så brugerne oplever it som et gode og ikke som en hæmsko. En vej til at opnå det, er via øget semantisk afklaring og semantisk interoperabilitet. Derfor er flere og flere begyndt at udvikle domænespecifikke ontologier og afdække betydningen af egne begreber. Men der er også en række begreber, som vil være fælles for flere domæner og topontologiens formål er at komme med et bud på disse fælles begrebers definition. Det er muligt, at man er enig eller uenig i de fælles udviklede definitioner, men formålet er at forholde sig til en fælles reference, som egne betydninger kan holdes op imod. Dermed burde det være lettere at gennemskue nuanceforskelle og forskellige opfattelser af begrebernes betydning. Det er ikke hensigtsmæssigt at have forskellige definitioner af samme begreber, og det er vigtigt at have en fælles overordnet referenceramme, som domænespecifikke ontologier kan relateres til.